0919302798 - 0982116208
CÂU HỎI TUYỂN SINH

alt text

Sứ mệnh của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Trường Đại học Sư phạm là cơ sở đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước đặc biệt là khu vực trung du miền núi phía Bắc.

 

Tầm nhìn của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Đến năm 2030, Trường Đại học Sư phạm là trường đại học trọng điểm theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng, ngang tầm với các trường đại học khu vực Đông Nam Á và hội nhập quốc tế; có môi trường học tập, nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có nền tảng học vấn rộng, chuyên sâu, có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền giáo dục phát triển.